Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "GDPR") a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kuulbaby.sk je PRB Consulting, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

obchodné meno: PRB Consulting, s.r.o.

sídlo: Kuchyňa 1340, 90052

IČO: 50091093
DIČ: 2120185199
IČ DPH: SK2120185199

Bankové spojenie: IBAN: SK93 1100 0000 0029 4801 5070

SWIFT: TATRSKBX
E-mail: kuulbabysk@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná dňa 27. januára 2016 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.108592/B.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov - kupujúcich ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo zákazníci - kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníkov - kupujúcich. Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

a) spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v internetovom obchode.

b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

b) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

III. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov - kupujúcich v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, podpis.

2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

3. Informácie, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov, ktorými sú najmä prepravné a doručovacie spoločnosti.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:

a) počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom;

b) ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov; a

c) ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Práva dotknutej osoby

1. Prevádzkovateľ informuje kupujúceho o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov ako dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

c) právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných údajov;

c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona o ochrane osobných údajov;

d) právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona o ochrane osobných údajov;

e) právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 zákona o ochrane osobných údajov;

f) právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;

g) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje zákazníka - kupujúceho, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím údajov dotknutej osoby.

4. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov a podľa § 41 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj zásady podľa § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov.

5. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov.

VI. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.