Všeobecné Obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.kuulbaby.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s nimi oboznámený.

II. Základné údaje

Názov eshopu: www.kuulbaby.sk

Názov spoločnosti: PRB Consulting, s.r.o.

Sídlo: Kuchyňa 1340, 90052

IČO: 50091093
DIČ: 2120185199
IČ DPH: SK2120185199

Bankové spojenie: IBAN: SK93 1100 0000 0029 4801 5070

SWIFT: TATRSKBX
E-mail: kuulbabysk@gmail.com

III. Definícia základných pojmov

1. "Kupujúcim" je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. "Predávajúcim" sa rozumie www.kuulbaby.sk, spoločnosť PRB Consulting, s.r.o., Kuchyňa 1340, 90052, IČO: 50091093, IČ DPH: SK2120185199. Predávajúci je platca DPH. Spoločnosť je zapísaná dňa 27. januára 2016 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.108592/B.

3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod.

4. "Kúpnou zmluvou" sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, alebo telefonicky).

5. "Tovarom" sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.kuulbaby.sk. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané s DPH.

IV. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kuulbaby.sk sú považované za záväzné.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko kupujúceho
  • adresu kupujúceho
  • telefonický a e-mailový kontakt kupujúceho
  • druh, množstvo a cenu tovaru

2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte telefonicky alebo emailom (uvedené v sekcii Kontakt)

3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás prosím.

V. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob, alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

VI. Platobné podmienky

1) Za Tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby kuriérskej spoločnosti GLS. V takomto prípade platíte za tovar až pri jeho prevzatí od doručovateľa ( za platbu na dobierku nie je účtovaný žiadny poplatok)

b) prevodom na účet Predávajúceho číslo účtu IBAN: SK9311000000002948015070, SWIFT: TATRSKBX s variabilným symbolom, ktorým je číslo Objednávky uvedené v Prijatí Objednávky doručenom Kupujúcemu (Tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na vyššie uvedený účet Predávajúceho).

Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 7 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná).

3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny.

4. Vlastníctvo k Tovaru nadobúda Kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

VII. Dodacie podmienky

1. Dodávky objednaného Tovaru prostredníctvom e-shopu realizujeme podľa dostupnosti Tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho. Tovar označený v e-shope "skladom" je k dispozícii k dodaniu priamo zo skladu Predávajúceho. Tovar, ktorý je v e-shope označený ako Tovar "na objednávku", nie je k dispozícii k dodaniu a Predávajúci nezodpovedá za jeho dostupnosť u tretích strán, avšak vynaloží potrebné úsilie k jeho zabezpečeniu.

2. Tovary "Skladom" budú expedované v čo najkratšom čase, obvykle do 24 hodín odo

a) dňa Prijatia Objednávky so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. a),

b) dňa pripísania Celkovej platby na účet Predávajúceho pri Objednávke so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. b),

a to na miesto dodania uvedené v Objednávke, najneskôr však do 7 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

3. Dodacia doba Tovarov "na objednávku" je rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých Tovarov u dodávateľov Predávajúceho. Ak by bol Tovar "na objednávku" nedostupný dlhšie ako 14 dní, Kupujúci bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom upresnenia termínu dodania Tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny Tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne zrušenie Kúpnej zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je Kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní od zrušenia Kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar "na objednávku", u ktorého nepostupoval podľa bodu 3), najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

5. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar v stanovenej 30-dňovej lehote, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že Tovar, ktorý je "na objednávku", bude nedostupný viac ako 30 dní alebo nebude dostupný vôbec a Kupujúci nesúhlasí so zmenou Tovaru. Pokiaľ je týmto spôsobom nedostupná len časť Tovaru tvoriaceho predmet Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný e-mailom navrhnúť Kupujúcemu vybavenie len časti Objednávky. Ak Kupujúci nesúhlasí má Predávajúci právo odstúpiť od celej Kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Kupujúci je informovaný o zaslaní Tovaru e-mailom resp. telefonicky.

VIII. Poplatky za dopravu a balné

1. Predávajúci poskytuje balné bezodplatne - ZADARMO.

2. Spôsob dodania Tovaru:

a) osobný odber v sídle spoločnosti PRB Consulting, s.r.o. Predávajúci bude v tomto prípade Kupujúceho kontaktovať telefonicky alebo emailom aby dohodol čas vyzdvihnutia Tovaru.Kupujúci je povinný si osobne prevziať Tovar do 7 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

b) Osobný rozvoz - v nami uršenej trase bude objednávka doručená v určené dni. Detail nájdete v samostatnej voľbe dopravy pri zadávaní objednávky kde sú vymenovné miesta rozozu ako aj dni. Poplatok za doručenie si predávajuci účtuje v závislosti od okruhu, v ktorom je rozvoz vykonaný:

  • Primárny okruh: Predávajúci účtuje poplatok vo výške 1,5
  • Sekundárny okruh: Predávajúci účtuje poplatok vo výške 2

c) Kuriérskou spoločnosťou GLS - Tovar je doručený Kupujúcemu nasledovný pracovný deň po expedícii z nášho skladu. Poplatky tejto služby sú závislé na spôsobe platby:

  • Predávajúci účtuje poplatok vo výške 4,20 €

3. Pri objednávke nad 100 je poštovné, resp.doprava ZADARMO. Táto skutočnosť neplatí počas bežiacej zľavovej kampane.

4. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na dobierku na pošte, alebo od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. Takému kupujúcemu odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred.

5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6. V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, alebo spoločnosti GLS pre medzinárodný styk.

7. Všetky objednávky realizované v našom obchode sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a nepodliehajú zákonom iných štátov.

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Predávajúci sa nezaviazal dodržiavať kódexy správania podľa § 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

4. Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list,..

X. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

XI. Reklamačné podmienky

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený Reklamačný formulár, ktorý si stiahnete tu

Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). Náklady vzniknuté s reklamáciou hradí Kupujúci.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie mailom a následne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie bude Kupujúcemu vydané rozhodnutie o vybavení reklamácie písomne na adresu Kupujúceho. Predávajúci môže kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo mailom a dohodnúť sa na spôsobe vybavenia reklamácie pred tým ako zašle písomné vyjadrenie reklamácie.

9. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

11. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt: PRB Consulting, s.r.o., Kuchyňa 1340, 90052, email: kuulbabysk@gmail.com

XII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

2. Predávajúci ako prevádzkovateľ považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov, ktorých znenie nájdete tu

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Zmeny a doplnenia VOP sú platné od ich zverejnenia na www.kuulbaby.sk.

2. Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.kuulbaby.sk môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia Kupujúceho a Predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.kuulbaby.sk.

4) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019. 

Posledná aktualizácia 14.11.2021